PDFtoMusic 1.5

PDFtoMusic 1.5

Myriad Software – Shareware –
You often download score files in PDF format from the Internet, and you'd wish to hear them?

You'd want to hear the Soprano part from the score your choir master owns on his computer?

PDFtoMusic is designed for you. Open a PDF document, and after a few seconds, you just have to click a button to hear the score playing, and even the lyrics be sung!

PDFtoMusic gives you full access at last to the giant PDF music score collection available on the Internet.

Because PDF files can be generated from virtually any music software, even discontinued ones, PDFtoMusic, through the MIDI or Myr export capability, can also act as a universal score file converter.

Tổng quan

PDFtoMusic là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Myriad Software.

Phiên bản mới nhất của PDFtoMusic là 1.5, phát hành vào ngày 08/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2008.

PDFtoMusic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

PDFtoMusic Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho PDFtoMusic!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Myriad Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản